e-n-o:

Happy? listen to Grimes.

Sad? listen to Grimes.

Depressed? listen to Grimes.

Angry? listen to Grimes.

Horny? listen to Grimes.

High? listen to Grimes.

Drunk? listen to Grimes.

Listen to Grimes.